OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI

Datum izdavanja Obaveštenja o privatnosti: decembar 2019. godine

Obaveštenje o privatnosti (u daljem tekstu: Obaveštenje) izdaje se usklađeno sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018)

Ski kartica d.o.o. u ovom obaveštenju daje informacije kako prikuplja, koristi, skladišti i na drugi način obrađuje lične podatke koji su potrebni kako bi se omogućilo korišćenje benefita Ski kartica programa pogodnosti.

Definicije

Podatak o ličnosti – svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identit određen ili odrediv. Lični podatak je svaki podatak na osnovu kojeg možemo da vas identifikujemo (ime i prezime, email adresa, broj telefona…).

Obrada podataka – obrada je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše sa vašim podacima o ličnosti. To podrazumeva prikupljanje, skladištenje, upotrebu, umnožavanje, objavljivanje, brisanje ili uništenje.

Izmene Obaveštenja

Obaveštenje o privatnosti usklađeno je sa novim pozitivno pravnim zakonom koji reguliše ovo pitanje. Ukoliko se Obaveštenje u nekoj meri ili celo izmeni ili dopuni, ovde će biti unet datum poslednje verzije dokumenta. Vi kao korisnik ćete biti obavešeni u slučaju promene Obaveštenja.

Poslednje izmene: datum, decembar 2019. godine

O nama

U ovom Obaveštenju, “Ski kartica“, ‘’mi’’ i ‘’naši’ upućuje na Ski kartica d.o.o., Zdravka Čelara 8/1, 11060 Beograd-Palilula. Ski kartica utvrđuje svrhu i način na koji se obrađuju podaci o ličnosti.

Ski kartica je transparentan prema korisnicima po pitanju obrade njihovih podataka, pa tako pitanja, pritužbe i zahteve za ostvarivanjem vaših prava, kao i sve dodatne informacije u vezi sa Obaveštenjem o privatnosti i zaštite vaših podataka kod nas možete dobiti pozivom na kontakt centar ili mail adresom na info@skikartica.rs.

Vrste podataka o ličnosti kroz Ski kartica program pogodnosti

Kako bi se ostvario cilj Ski kartica programa pogodnosti, obrađujemo sledeće vrste podataka:

Podaci koje dostavljate popunjavanjem Pristupnice i registracijom:

 • Ime i prezime, brojeve telefona, adresu, datum rođenja i e-mail adresu.

Podaci kako bi se unapredila usluga:

 • Podaci o vašim transakcijama kod partnera Programa ukoliko se koristi Kartica, kao što su: datum i vreme transakcije, tip transakcije, šifra računa, potrošeni iznos i način plaćanja;
 • Podaci o vašem članstvu u Ski kartica programu pogodnosti, kao što su: datum učlanjenja, podaci o ostvarenim popusti i/ili benefitima;
 • Podaci u vezi sa kanalima komunikacije (mail, komunikacija preko kontakt centra), kao što su: datum i vreme, kanal komunikacije, vrsta upita i ostali zahtevi ili upiti, poput promene vaših podataka ili povlačenja pristanka za kontaktiranje.

Može postojati zakonski zahtev za obradom vaših podatka ili obrada u cilju zaštite vaših životnih interesa. Ukoliko je jedno od ova dva razlog obrade vaših podataka, o tome ćete biti obavešteni.

Svrha obrade i pravni osnov za obradu

Ski kartica se trudi da koristi i obrađuje one lične podatke koji su neophodni za tačno određenu svrhu. Svrha obrade vaših podataka je korišćenje svih pogodnosti Ski kartica programa pogodnosti.

Vaši lični podaci obrađuju se na osnovu:

Ugovora

Prihatanjem Pravila programa stupate u ugovorni odnos sa nama. Kako bismo ispunili taj ugovor mi obrađujemo vaše lične podatke u skladu sa ovim Obaveštenjem. Ukoliko niste zadovoljni našom obradom, u svakom trenutku možete prestati sa korišćenjem Ski kartica programa pogodnosti u skladu sa Pravilima programa koje možete pročitati na internet adresi www.skikartica.rs/

Pristanka

Tokom popunjavanja Pristupnice prilikom registracije pitali smo vas za pristanak za komunikaciju čime dajete pristanak za obradu vaših podataka u tri slučaja:

 • Želim da povremeno budem informisan/a o novostima iz ponude Ski kartica programa pogodnosti.
 • Želim da povremeno budem informisan/a o ponudama parnera Ski kartica programa pogodnosti.
 • Želim da povremeno budem kontaktiran/a radi prepoznavanja interesovana za popuste/benefite.

Ukoliko ste slučajno dali pristanak za neku od ovih obrada ili ste se predomislili, pristanak možete opozvati u svakom trenutku. U slučaju da opozovete pristanak, prestajemo sa daljom obradom vaših ličnih podataka u skaldu sa ova tri slučaja. Opoziv možete poslati slanjem e-maila na info@skikartica.rs ili poštom na adresu Zdravka Čelara 8/1, 11060 Beograd-Palilula.

Legetimni interes

U određenim situacijama postoji legetimni interes da se obrađuju vaši lični podaci kako bi Ski kartica program pogodnosti mogao da funkcioniše na najbolji mogući način i za vas i za nas. Primera radi, u cilju prepoznavanja vaših interesa kako bi vam se, u skladu sa vašim pristankom za komunikaciju, slale prilagođene informacije o proizvodima, pogodnostima kod Partnera ili novostima.

Legitimni interes postoji i kod:

 • održavanja vašeg korisničkog naloga, odnosno odgovaranja na vaše zahteve i moguće pritužbe;
 • boljeg razumevanja vas kao potrošača, kroz potrošačke navike i sklonosti;
 • zaštite našeg poslovanja i pružanja podrške partnerima i korisnicima;
 • identifikacije i sprečavanja prevare i drugih nezakonitih radnji;
 • testiranja i razvijanja novih proizvoda i usluga kako bi se poboljšalo postojeće.

Vi kao korisnik u svakom trenutku možete izjaviti prigovor na ovakvu obradu vaših ličnih podataka slanjem e-maila na adresu info@skikartica.rs ili pozivom na kontakt centar. Ukoliko izjavite prigovor na legitimni interes da kreiramo ponude koji su namenjene vama, automatski prestajemo da vas informišemo o proizvodima i specijalnoj ponudi naših partnera.

Pravne obaveze ili zaštite vaših životno važnih interesa

Može postojati zakonski zahtev za obradom vaših podatka ili obrada u cilju zaštite vaših životnih interesa. Ukoliko je jedno od ova dva razlog obrade vaših podataka, o tome ćete biti obavešteni.

Primaoci podataka o ličnosti

Vaši podaci o ličnosti dele se interno u okviru Ski kartica d.o.o, u cilju ostvarivanja svrhe ugovora sa vama. Prihvatanjem Pravila programa i Obaveštenja o privatnosti saglašavate se sa time da naši partneri očitavanjem vaše Kartice mogu da vide i koriste neke od vaši ličnih podatka radi identifikacije.

Vaše lične podatke možemo deliti sa sledećim primaocima:

 • knjigovođama, advokatima, komercijalnim bankama, kurirskom službom, štamparijama, osiguravajućom kućom;
 • pružaocima usluga u oblasti informacionih tehnologija (klaud provajderi, hosting kompanije, korisnička podrška, softverske kompanije);
 • novoosnovanom entitetu ili entitetu sticaocu vlasništva nad Ski kartica d.o.o. i/ili Ski kartica platformom, ukoliko ista bude uključena u spanje, pripajanje, kupovinu, prodaju udela ili drugu statusnu promenu;

Takođe, možemo da delimo Vaše lične podatke sa sledećim primaocima:

 • bilo kojem drugom primaocu, ukoliko smo u obavezi prema zakonu ili na osnovu sudske odluke;
 • bilo kojem drugom primaocu kada je razumno neophodno, na primer u slučaju opasnosti po život.

Svi primaoci obavezni su po Zakonu da preuzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi se zaštitili vaši lični podaci. Ski kartica sa svim primaocima vaših podatka ima potpisane ugovore o obradi podataka o ličnosti.

Prenos podataka o ličnosti u druge države

Lični podaci koje obrađujemo prenose se u države za koje se smatra da imaju primereni nivo zaštite ličnih podataka i u obavezi su da se pridržavaju GDPR-a. Na primer, kompanija u Bugarskoj koja radi štampu Ski kartica.

Rok čuvanja

Ski kartica čuva podatke o vama dok traje vaše članstvo u programu. Nakon prestanka članstva, ukoliko isto ne produžite, prestaje svrha naše obrade tih podatka i brišemo ih najkasnije u roku od 90 dana od dana prestanka vašeg članstva.

Ukoliko ste tokom korišćenja Ski kartica platforme nama uputili reklamaciju na bilo koji deo programa, vaše kontakt podatke čuvamo dve godine od dana prijema reklamacije, kako bi se ispunila zakonska obaveza zaštite vas kao potrošača. Vašu reklamaciju i podatke brišemo u roku od 90 dana o dana kada je prestala naša obaveza čuvanja podataka po tom osnovu.

Bezbednost ličnih podataka

Ski kartica kontinuirano preduzima sve odgovarajuće bezbednosne meke u skladu sa Zakonom kako bi se zaštitili vaši lični podaci.

Sprovode se: tehničke, organizacione, kadrovske, proceduralne, ali i fizičke mere kako bi se dostigao i konstantno unapređivao nivo zaštite vaših ličnih podataka koje obrađujemo. Zaštita se odnosi na gubitak, korišćenje protivno svrsi, neovlašćeni pristup i uvid, menjanje i uništenje tih podatka. Pored svega ovoga, nijedna mera bezbednosti ne može garantovati da će podaci biti 100% zaštićeni, ali Ski kartica u svakom trenutku svojim kontrolnim procesima proverava i unaprežuje mere bezbednosti u cilju zaštite vaših podatka.

Vaša prava

Vi možete koristiti određena prava prena Invittu i partnerima u odnosu na lične podatke i u svakom trenutku možete podneti zahtev za ostvarivanjem tih prava. Vaša prava su sledeća:

 • Imate pravo da budete informisani o tome na koji način se obrađuju vaši lični podaci. Vi ste informisani ovim Obaveštenjem.
 • Imate pravo da zahevate pristup vašim ličnim podacima koje obrađujemo. Informacije vam se dostavljaju u uobičajno korišćenom elektronskom obliku, osim ako ne zahtevate drugačije.
 • Imate pravo da tražite izmenu ili dopunu vaših podataka. Potrebno je da nas obavestite ukoliko je potrebno promeniti podatke koje držimo, a za koje se ispostavi da su netačni ili nepotpuni. Zadržavamo pravo da u saradnji sa JP Pošta Srbije korigujemo vaše nepotpune ili netačne adresne podatke, kako bismo izvršili uslugu prema vama na najbolji mogući način.
 • Imate pravo da zahtevate prenos vaših podatka drugoj kompaniji, ako je obrada zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora i obrada se vrši automatizovanim putem.
 • Imate pravo da izjavite prigovor na specifične obrade ličnih podataka.

Sva vaša prava možete ostvariti slanjem zahteva na mail adresu info@skikartica.rs, pozivom na kontak centar ili poštom na adresu.

Na vaš zahev ćemo odgovoriti najkasnije u roku od 30 dana o dana prijema zahteva. U zavisnosti od složenostili ili broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatni rok, ali ne duži od 90 dana i o tome ćete biti obavešteni.

Ukoliko je vaš zahtev očigledno neosnovan ili se učestalo ponavlja, imamo pravo da ga odbijemo ili naplatimo troškove za njegovo ostvarivanje. Učestalim ponavljanjem smatra se zahtev za ostvarivanjem nekog prava više od jednog puta u jednoj godini. Ukoliko nam se za isto pravo obratite dva ili više puta tokom iste godine, odgovorićemo na njega samo ukoliko imate opravdan razlog za to.

Ako smatrate da vam je neko od prava uskraćeno ili da se vaši podaci ne obrađuju u skladu sa Zakonom možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podatka o ličnosti.