PRAVILA PROGRAMA

1.

Ski kartica d.o.o. (u daljem tekstu: Ski kartica d.o.o.) je pokretač Ski kartica programa pogodnosti (u daljem tekstu: Ski kartica program pogodnosti) i izdavač identifikacione Ski kartice (u daljem tekstu: Kartica) za sve registrovane korisnike. Kartica ostaje u vlasništvu Ski kartica d.o.o. koji zadržava pravo da u svakom trenutku i bez prethodne najave povuče Karticu iz upotrebe, kao i da delimično i/ili u potpunosti promeni ili ukine elemente Ski kartica programa pogodnosti.

2.

Korisnik Ski kartica programa pogodnosti može biti svaka osoba sa navršenih 15 godina sa prebivalištem u Republici Srbiji, koja preko registracione forme stavi na raspolaganje sve obavezene podatke navedene u pristupnici za Ski kartica program pogodnosti (u daljem tekstu: Pristupnica). Kartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo registrovani korisnik.

3.

Način registracije, način plaćanja članstva, partneri, vrste benefita, način iskorišćavanja i ostala pravila korišenja Ski kartica program pogodnosti  (u daljem tekstu: aktuelna pravila) detaljno su opisani na internet adresi www.skikartica.rs/aktuelna pravila i na prodajnim mestima određenih partnera Ski kartica programa pogodnosti. Ski kartica d.o.o. zadržava pravo da promeni aktuelna pravila, a o izmenama pravila programa registrovani korisnici biće obavešteni pravovremeno na internet stranici, na za to predviđenom mestu, kao i kanalima komunikacije (SMS, email, pošta…).

4.

Članstvo u programu se plaća u skladu sa aktuelnim pravilima programa i traje jednu sezonu. Sezona u ovom smislu traje od 01.06. do 31.05, bez obzira na datum pristupanja programu pogodnosti.

5.

Jedan registrovani korisnik ima pravo na jednu Karticu. Korisnik se postaje popunjavanjem svih obaveznih polja iz Pristupnice. Korisnik odgovara za tačnost i istinitost svih navedenih podataka.

6.

Nakon popunjavanja Pristupnice, registracije i plaćanja počinje proces personalizacije Kartice. Optimalan period za personalizaciju i dostavu Kartice korisniku je do 5 radnih dana. Ukoliko Kartica u tom periodu ne bude dostavljena na adresu koju je korisnik uneo pri popunjavanju Pristupnice, korisnik se može obratiti kontakt centru za proveru statusa identifikacije i slanja Kartice ili poslati mail na info@skikartica.rs.

7.

Pravo na popuste i/ili benefite korisnik ostvaruje kupovinom kod određenih partnera u skladu sa aktuelnim pravilima. Kako bi se ostvarili popusti i/ili benefiti za kupovinu korisnik Kartice mora istu pokazati zaposlenima partnera kod kojih se obavlja transakcija. Naknadno upisivanje kupovine i ostvarivanje benefita nije moguće. Kartica ne predstavlja platno sredstvo.

8.

Aktuelni spisak prodajnih mesta na kojima se mogu koristiti benefiti prilikom kupovine nalaze se na internet adresi www.skikartica.rs.

9.

Ski kartica d.o.o. se ne može smatrati odgovornom u slučaju više sile na koju nije moglo da se utiče, a koja može onemogućiti rad kompjuterskih sistema potrebnih da bi se iskoristili popusti i/ili benefiti. Dodatno, Ski kartica d.o.o. se ne može smatrati odgovornom za slučaj da je kod parnera korisniku onemogućeno korišćenje Kartice. Korisnik može uputiti žalbu pozivom na kontakt centar Ski kartica d.o.o. na broj ili slanjem maila na info@skikartica.rs.

10.

Ski kartica d.o.o. može prema svojoj proceni i bez prethodne najave isključiti iz Ski kartica programa pogodnositi bilo kog korisnika za koga smarta da na bilo koji način ugrožava program pogonosti. Ski kartica d.o.o. nije dužana da obrazloži svoju odluku o isključenju korisnika.

11.

Korisnik ima pravo da otkaže korišćenje Kartice slanjem obaveštenja na e-mail adresu, pozivom na kontakt centar na broj ili poštom na adresu, uz povrat Kartice izdavaču.

12.

Ski kartica d.o.o. može otkazati ceo Ski kartica program pogodnosti, samim tim i mogućnost korišćenja popusta i/ili benefita kod Partnera za sve korisnike. O tome će korisnici prethodno biti obavešteni.

13.

U slučaju gubitka ili krađe Kartice, korisnik je obavezan da nestanak Kartice prijavi Ski kartica d.o.o.. Ski kartica d.o.o. će na adresu korisnika poslati novu karticu. Tokom jedne sezone prva zamenska kartica dobija se na trošak Ski kartica d.o.o., za izradu druge kartice korisnik je obavezan da plati 50% troškova izrade kartice.

14.

Svako neovlašćeno kopiranje i umnožavanje Kartice biće sankcionisano u skladu sa zakonskim propisima.