SKI KARTICA d.o.o.
Zdravka Čelara 8/1, 11060 Beograd-Palilula
PIB: 111768658
MB: 21536946
Šifra delatnosti: 4791 – trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta

Sadržaj:

Uvodne odredbe
I Opšta pravila i uslovi korišćenja internet stranice www.skikartica.rs
II Pravila programa Ski kartica programa pogodnosti
III Opšta pravila i uslovi internet trgovine i kupovine putem internet stranice www.skikartica.rs
IV Obaveštenje o privatnosti

UVODNE ODREDBE

Ova pravila i svi dalje opisani uslovi određuju sveobuhvatan odnos između Korisnika internet stranice www.skikartica.rs, kao i Korisnika kao kupca i potrošača preko internet trgovine na identičnoj internet adresi i privrednog društva SKI KARTICA d.o.o (u daljem tekstu Ski kartica doo). Takođe, za sve koji se odluče da pristupe Ski kartica programu pogodnosti (u daljem tekstu: Ski kartica program) navodi se odnos i uređuju se Pravila programa (u daljem tekstu: Pravila programa) između članova i Ski kartica doo.

I OPŠTA PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET STRANICE

Opšta pravila i uslovi korišćenja internet stranice primenjivaće se na svakog korisnika koji pristupa internet stranici, te ulaskom na www.skikartica.rs korisnik potvrđuje da je sa istim upoznat i da se u celini slaže sa svim članovima navedenim u nastavku. Ski kartica doo je ovlašćena da u slučaju kršenja delimično i/ili u celosti, članova i odredbi ovih Opštih pravila i uslova korišećenja internet stranice upotrebi sva raspoloživa pravna sredstva da otkloni povredu pravila od strane Korisnika.

KORIŠĆENJE INTERNET STRANICE WWW.SKIKARTICA.RS

Sav sadržaj na internet stranici www.skikartica.rs dostupan je „kao što je“ ili „kao što su“, bez ikakvih garancija, direktnih ili indirektnih, osim u slučaju predstavljanja popusta i/ilibenefita partnera Ski kartica programa ili korišćenja internet prodavnice putem internet stranice www.skikartica.rs.

Internet stranica www.skikartica.rs koristi se na sopstvenu odgovornost, Ski kartica doo ne odgovara ni u kojem slučaju za štetu, uključujući, ali ne i ograničavajući, na slučajnu, posrednu, kažnjivu ili bilo kakvu posledičnu vezu, a koja je u vezi sa sledećim:

 1. nemogućnošću korišćenja internet stranice ili privremenim nefunkcionisanjem www.skikartica.rs internet stranice ili bilo kojeg sadržaja koji se na stranici nalazi;
 2. tačnosti i ažurnost bilo kojeg sadržaja, podatka, linka ili slike na internet stranici, osim u slučaju predstavljanja benefita partnera Ski kartica programa;
 3. informacija koje se nalaze na linku koji vodi do internet stranica trećih lica. Ski kartica doo ni u kojem slučaju nema mogućnost da nadgleda i utiče na sadržaj koji se nalazi na internet stranicama trećih lica, a koje se nalaze kao informacija na internet stranici www.skikartica.rs. Ski kartica doo neće odgovarati ni za direktnu ili indirektnu štetu koja nastane prilikom korišćenja internet stranica trećih lica.
 4. radnjama Korisnika koji nisu ili jesu registrovani na samoj internet stranici www.skikartica.rs;
 5. štetom nastalom virusima kojima se mogu „zaraziti“ kompjuteri, telefoni, tableti i druga oprema, a prilikom korišećnja ove internet stranice, pretraživanja ili prenosa bilo kojeg podatka, slike ili video snimka.

AUTORSKA PRAVA

Internet stranica www.skikartica.rs je zaštićena i sva prava su zadržana u skladu sa pozitivno pravnim propisima Republike Srbije. Sav sadržaj na www.skikartica.rs koji je generisan od strane Ski kartica doo uključujući, ali ne i ograničavajući na, dizajn Ski kartice (u daljem tekstu: Ski kartica), logo, logotipe, standarde prikazivanja, autorske fotografije, autorski tekst i infromacije svojina su Ski kartica doo i ne mogu se koristiti bez dobijene saglasnosti izdate od strane Ski kartica doo. Sadržaj objavljen na www.skikartica.rs ne može se objavljivati i distribuirati na trećim lokacijama bez dozvole Ski kartica doo ili vlasnika autorskog prava.

Ski kartica doo, u skladu sa ugovorima sa partnerima i saglasnosti, preuzima materijal (tekst i fotografije) sa sajtova trećih lica ili iste dobija, a u cilju predstavljanja partnera na internet stranici www.skikartica.rs. Ski kartica doo nije odgovorna za tačnost takvih informacija, niti se može smatrati odgovornom ukoliko treća lica preuzmu i iskoriste te informacije za dalje plasiranje i distribuciju.

ZLOUPOTREBA KORIŠĆENJA INTERNET STRANICE

Pristupanjem internet stranici www.skikartica.rs korisnik se obavezuje da je pročitao, razumeo i prihvatio opšta pravila i korišćenje iste internet stranice. Svojim korišćenjem Korisnik izjavljuje i obavezuje se da internet stranicu neće korisiti u bilo koju svrhu koja je zabranjena ovim pravilima i uslovima i/ili je nezakonita prema pozitivno pravnim zakonima Republike Srbije.

Internet stranicu www.skikartica.rs nije dozvoljeno korisiti na bilo koji način kojim će se oštetiti, onemogućiti ili ograničiti rad internet stranica ili na bilo koji način pristupiti i imati uvid u korišćenje internet stranice od strane drugih korisnika. U slučaju da nije izričito i nedvosmisleno dostupno od strane www.skikartica.rs, korisnicima nije dozvoljeno prikupljanje sadržaja ili podataka sa pomenute internet stranice.

PRISTUPANJE INTERNET STRANICI

Internet stranici www.skikartica.rs mogu da pristupaju i oni koji su registrovani kao korisnici i oni koji nisu registrovani, pod istim obavezujućim uslovima i pravilima korišćenja. Registracija na internet stranici nije obavezujuća za pristupanje članstvu Ski kartica programa pogodnosti.

II PRAVILA SKI KARTICA PROGRAMA POGODNOSTI

OPŠTA PRAVILA

Ski kartica doo je pokretač Ski kartica programa i izdavač identifikacione Ski kartice za sve registrovane korisnike, odnosno članove. Ski kartica ostaje u vlasništvu Ski kartica doo koji zadržava pravo da u svakom trenutku i bez prethodne najave povuče Ski karticu iz upotrebe, kao i da delimično i/ili u potpunosti promeni ili ukine elemente Ski kartica programa.

Pravo na popuste i/ili benefite član ostvaruje kupovinom kod navedenih partnera u skladu sa aktuelnim pravilima i ponudama. Kako bi se ostvarili popusti i/ili benefiti za kupovinu korisnik Ski kartice mora istu pokazati zaposlenima partnera kod kojih se obavlja transakcija. U skladu sa karticu mora pokazati zapolsenima kod partnera, a u skladu sa specifičnostima popusta koji se koristi, korisnik Ski kartice biće u obavezi da pre kupovine i/ili rezervacije napomene da koristi Ski karticu, kao što je detaljno opisano u aktuelnim pravilima. Naknadno upisivanje kupovine i ostvarivanje benefita nije moguće. Aktuelni spisak prodajnih mesta na kojima se mogu koristiti benefiti prilikom kupovine nalaze se na internet adresi www.skikartica.rs.

Ski kartica ni u kojem slučaju ne predstavlja platno sredstvo ili zamenu za ski pass. Svako neovlašćeno korišćenje, kopiranje i umnožavanje Kartice biće sankcionisano u skladu sa zakonskim propisima.

U slučaju gubitka ili krađe Kartice, korisnik je obavezan da nestanak Kartice prijavi Ski kartica doo slanjem. Ski kartica doo će na adresu korisnika poslati novu karticu. Tokom jedne sezone prva zamenska kartica dobija se na trošak Ski kartica doo, za izradu druge kartice korisnik je obavezan da plati 50% troškova izrade kartice.

Gubitak Ski kartice može se prijaviti:

 1. putem e-mail adrese na info@skikartica.rs;
 2. pozivom na broj 0616081700;
 3. putem pošte na adresu Ski kartica d.o.o, Zdravka Čelara 8/1, 11060 Beograd-Palilula.

KORISNICI SKI KARTICA PROGRAMA

Korisnik Ski kartica programa može biti svaka osoba sa navršenih 15 godina sa prebivalištem u Republici Srbiji, koja preko internet stranice www.skikartica.rs stavi na raspolaganje sve obavezne podatke. Kartica se poručuje na internet prodavnici www.skikartica.rs, pri čemu Korisnik za sebe poručuje karticu, na raspolaganje da svoje obavezene lične podatke i iskaže dozvole o komunikaciji i prihati ova Pravila pre samog poručivanja i plaćanja. Korisnik odgovara za tačnost i istinitost svih navedenih podataka.

Jedan registrovani korisnik ima pravo na jednu Ski karticu. Kartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo registrovani korisnik.

Nakon poručivanja počinje proces personalizacije, odnosno štampa se ime i prezime na samoj kartici. Način i rokovi dostave detaljno su opisani u nastavku u segmentu Opšta pravila i uslovi korišćenja internet prodavnice.

AKTUELNA PRAVILA

Aktuelna pravila Ski kartica programa pogodnosti predstavljaju često promenljiva i/ili pravila koja se često dopunjuju i detaljno su opisana na adresi www.skikartica.rs/aktuelna-pravila.

Aktuelnim pravilima reguliše se obavezne informacije koje uključuju, ali ne i ograničavaju se na, sledeće:

 1. vrste članarina u Ski kartica programu pogodnosti: standardna ili pro 3 članarina
 2. cene članarina
 3. načine korišćenja u skladu sa specifičnostima članarine;
 4. trajanje sezone;
 5. vrste popusta i benefita;
 6. korišćenje popusta i benefita.

Način i vrste plaćanja članstva, dostava i rokovi dostave, otkazivanje i vraćanje uplaćenih sredstva detaljno su opisani u nastavku u segmentu Opšta pravila i uslovi korišćenja internet prodavnice.

Ski kartica doo zadržava pravo da promeni aktuelna pravila, a o izmenama pravila programa registrovani korisnici biće obavešteni pravovremeno na internet stranici, na za to predviđenom mestu, kao i kanalima komunikacije (SMS, email, pošta…).

OSLOBAĐANJE OD OGOVORNOSTI

Ski kartica doo se ne može smatrati odgovornom u slučaju više sile na koju nije moglo da se utiče, a koja može onemogućiti rad kompjuterskih sistema potrebnih da bi se iskoristili popusti i/ili benefiti.

Ski kartica doo sa svakim od navedenih partnera ima potpisan ugovor o saradnji kojim su regulisani navedeni popusti. Ski kartica doo se ne može smatrati odgovornom za slučaj da je kod parnera korisniku onemogućeno korišćenje Kartice, iz bilo kojeg razloga. U tom slučaju, Korisnik uputiti žalbu slanjem maila na info@skikartica.rs ili pozivom na broj 0616081700. Ski kartica doo će se potruditi da u cilju zaštite Korisnikovih prava pronađe način da se upitno korišćenje kartice reši na najbolji mogući način.

OTKAZIVANJE ČLANSTVA

Ski kartica doo može prema svojoj proceni i bez prethodne najave isključiti iz Ski kartica programa bilo kog korisnika za koga smarta da na bilo koji način ugrožava program pogodnosti. Ski kartica doo nije dužna da obrazloži svoju odluku o isključenju korisnika.

Korisnik ima pravo da otkaže korišćenje Kartice, odnosno članstva, na način koji je detaljno opisan u segmentu Opšta pravila i uslovi korišćenja internet prodavnice.

Ski kartica doo može otkazati ceo Ski kartica program, samim tim i mogućnost korišćenja popusta i/ili benefita kod Partnera za sve korisnike. O tome će korisnici prethodno biti blagovremeno obavešteni.[

III OPŠTA PRAVILA I USLOVI INTERNET TRGOVINE I KUPOVINE PUTEM INTERNET STRANICE www.skikartica.rs

USLUGE I PROIZVODI

Na internet prodavnici putem internet stranice www.skikartica.rs moguće je kupiti godišnju članarinu za Ski kartica program prema paketima i uslovima koje je definisao Ski kartica doo. Kako bi neko postao član Ski kartica programa potrebno je da pre poručivanja Ski kartice prihvati Pravila programa koja se nalaze u ovom dokumentu.

Pored osnovne usluge članarine u programu pogodnosti, na internet stranici www.skikartica.rs u ponudi se mogu naći i drugi proizvodi koji obuhvataju, ali ne i ograničavaju, izbor: proizvoda, vaučera i drugih usluga koje pružaju partneri Ski kartica doo ili druga lica sa kojima Ski kartica doo ima potpisan ugovor kojim se takva saradnja reguliše shodno pozitivno pravnim zakonima i propisima.

DOSTUPNOST PROIZVODA

Svaka usluga ili proizvod iskazan na internet prodavnici www.skikartica.rs trebalo bi da je dostupna i dostavljena u roku predviđenom za to. Ski kartica doo će, u interesu kupca, sa maksimalnom pažnjom redovno ažurirati dostupnost proizvoda koji se prodaju preko internet prodavnice www.skikartica.rs direktno ili komisiono, ali se ne može smatrati odgovornom ukoliko nije u trenutku kupovine mogla imati informaciju od strane vlasnika proizvoda, odnosno saradnika.

CENE

Sve cene za usluge i proizvode iskazane na internet trgovini www.skikartica.rs su u dinarima. Cene sadrže porez na dodatu vrednost. Navedene cene važe samo za internet kupovinu putem stranice www.skikartica.rs.

U cenu nije uračunata dostava na kućnu adresu, osim ako je to izričito iskazano kod određene usluge ili proizvoda ili je ista ili slična odluka doneta od strane Ski kartica doo povodom pojedinačnih ili redovnih akcija. Ski kartica doo može iste odluke bez prethodnog obaveštenja menjati, uz obavezu da na nedvosmislen način upozna kupce o pojedinostima poručivanja.

Cene nemaju unapred određen period važenja i mogu se menjati bez prethodnog obaveštenja. Shodno tome, za važeću cenu koja je obračunata računaće se ona koja je bila važeća u trenutku kada je informacioni sistem Ski kartica doo prihvatio narudžbenicu.

Ski kartica doo može istaći, u skladu sa ugovorima sa trećim licima, dodatne pogodnosi i benefite na redovne cene na internet stranici www.skikartica.rs.

NAČIN PLAĆANJA

Sva plaćanja vrše se u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za kupovinu navedenih usluga i/ili proizvoda na www.skikartica.rs mogući su sledeći načini plaćanja:

 1. platnim debitnim, odnosno kreditnim karticama, jednokratno (Visa);
 2. u gotovini prilikom preuzimanja kod dostave (pouzećem)

Napomene:

 • Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs (možete staviti npr. srednji kurs Narodne Banke Srbije). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju
 • prilikom plaćanja pouzećem, ukoliko Korisnik plaća dostavu prema redovnom cenovniku JP Pošta Srbije, za porudžbinu kod koje postoji otkup, JP Pošta Srbije obračunava i proviziju za otkupninu koja iznosi 45 RSD.

NAČINI I USLOVI DOSTAVE

Ski kartica doo nudi mogućnost samo dostave na kućnu adresu preko JP Pošta Srbije primarno ili drugih kompanija koje rade u delatnosti „prikupljanja, prevoza i isporuka pošiljki“.

Kao što je navedeno u odeljku CENA, osim kada je izričito napomenuto u specifikaciji određene usluge i/ili proizvoda i/ili određene akcije koju je pokrenuo Ski kartica doo, dostava nije uračunata u cenu.

U slučaju da se plaćanje vrši direktno platnim karticama na internet stranici www.skikartica.rs, Korisnik snosi samo troškove dostave. U slučaju da se plaćanje vrši u gotovini prilikom dostave, Korisnik snosi i troškove provizije za otkupninu, kao što je navedeno u odeljku CENA.

U slučaju da je za neku uslugu i/ili proizvod dostava za kupce besplatna, Ski kartica doo snosi trošak dostave i provizije za otkupninu (za usluge i/ili proizvode koje imaju otkupni iznos).

Proizvodi se na teritoriji Republike Srbije dostavljaju u roku od 2-7 radnih dana od datuma prijema porudžbenice ili potvrde o plaćanju. Ski kartica doo nije i ne može biti odgovorna ukoliko na dostavu utiču pravila dostavne službe, ukoliko postoji ograničenje u pružanju određene usluge u mestu Korisnika (usluga „danas za sutra“ koja nije dostupna) i/ili postoje faktori više sile i/ili nemogućnosti izvršenja usluge na koju Ski kartica doo nije mogla da utiče.

Ski kartica i/ili proizvodi dostavljaju se na adresu iz narudžbenice, osim ako nije isključivo drugačije napomenuto. Ukoliko Ski kartica i/ili proizvod nije već poslat na adresu iz narudžbenice, korisnici mogu i nakon poručivanja izmeniti adresu za dostavu upućivanjem zahteva na mail info@skikartica.rs ili pozivom na broj telefona 0616081700.

Korisnik je dužan da u određenom danu i prema kontaktu dostavne službe obezbedi preuzimanje i/ili plaćanje na adresi. Ukoliko Korisnik ne preuzme pošiljku direktno od strane radnika dostavne službe, ima mogućnost da istu preuzme, prema uputstvima dostavne službe u određenoj pošti ili najbližoj poslovnici, u roku od 5 radnih dana. Nakon toga, pošiljka se vraća u Ski kartica doo kao nepreuzeta.

INFORMACIJE PRE SKLAPANJA PRODAJNOG UGOVORA

Korisniku i kupcu će pre sklapanja prodajnog ugovora na internet prodavnici biti dostupne sledeće informacije:

 • podaci o Ski kartica doo, kao i kontakt podaci;
 • karakteristike usluge i/ili proizvoda;
 • cene usluge i/ili proizvoda, sadržanost poreza;
 • uslove i način plaćanja i način dostave;
 • o roku i uslovima za ostvarivanje prava na raskid ugovora, kao i troškove koje kupac snosi u . slučaju vraćanja proizvoda (prema članu 72. Zakona o zaštiti potrošača), kao i o svim okolnostima koje mogu dovesti do toga da se izgubi pravo na raskid ugovora;
 • upućivanje na kontakt osobu za postupak prilikom pritužbi.

POSTUPAK PORUČIVANJA

Usluge i proizvodi biraju se i naručuju sa spiska istih na internet stranici www.skikartica.rs.

 • Članarina u Ski kartica programu pogodnosti

Korisnik pri naručivanju Ski kartice ima obavezu da pored prihvatanja ovih Opštih pravila i uslova korišćenja internet prodavnice prihvati i Pravila programa.

Korisnici biraju članarinu u Ski kartica programu. Članarina ima rok važenja prema aktuelnim pravilima koji će biti predočeni u internet prodavnici. Pored Ski kartica „standard“ članarine, Ski kartica doo može ponuditi pakete usluga u kojima će Ski kartica pored osnovnih i predviđenih benefita „standard“ opcije omogućava dodatne benefite i pogodnosti koje će biti predočene nedvosmisleno u specifikaciji usluge i informacijama pre sklapanja ugovora.

Postupak u internet prodavnici

 1. Bira se Ski kartica, odnosno članarina koja odgovara potrebama Korisnika;
 2. Bira se opcija za plaćanje: U skladu sa odlukama Ski kartica doo i akcijama koje se organziju samostalno i/ili u partnerstvu sa saradnicima, Ski kartica doo može pored osnovne cene usluge ponuditi i akcijsku cenu;
 3. Nakon biranja odgovarajuće opcije, usluga/proizvod se klikom na „dodaj u korpu“ dodaje u korpu;
 4. Predled izabranog vrši se na „pregled korpe“. U pregledu korpe treba da je iskazan proizvod sa pratećom izabranom opcijom za plaćanje, ukupna količina i cena;
 5. Ukoliko postoji validan „kupon“ odnosno kod koji Kupac ima, a koji je javno dozvolila za upotrebu Ski kartica doo, Kupac ima pravo da isti unese i ostvari dodatni popust i/ili benefit;
 6. Klikom na „nastavite sa plaćanjem“ korisnik unosi podatke. Korisnik može podatke sačuvati ili se sa već sačuvanim podacima ulogovati čime će se podaci za naplatu automatski popuniti. I u takvom slučaju, ispravka podataka Korisnika je moguća.

Napomena: U slučaju prijave i kupovine članarine u Ski kartica programu, podaci za naplatu su i podaci korisnika Ski kartice i oni koji će biti odštampani na samoj Ski kartici.

 1. Pre nego što se potvrdi način plaćanja, Korisnik prema Pravilima programa i Obaveštenju o privatnosti slobodnom voljom daje dozvole za komunikaciju.
 2. U polju „dodatne informacije“ moguće je uneti dodatne napomene, poput drugačije adrese za dostavu.
 3. Korisnik potvrđuje način plaćanja – plaćanje pouzećem u gotovini i plaćanje bankovnim karticama.

Napomena: U slučaju da Korisnik bira opciju plaćanja koja daje dodatne pogodnosti prilikom potvrde načina plaćanja mora odabrati onaj način uz koji je ista pogodnost moguća. Ski kartica doo ima pravo da odustane od ugovora o kupovini ukoliko je korisnik izabrao da će koristiti dodatnu pogodnosti pri jednoj vrsti plaćanja, a to ne uradi.

 1. Postupak naručivanja završava se na klikom na „Naručite“. U slučaju da Korisnik plaća bankovnim karticama biće usmeren na stranicu za sigurno plaćanje na koju se unose podaci o platnoj kartici. Ski kartica doo nema pristup, ne skuplja i ni na koji način ne vodi evidenciju o podacima platnih kartica Korisnika.
 • Proizvodi u Ski oprema shop-u

Proizvodi u Ski oprema shop-u deo su posebne ponude za vlasnike članarine u Ski kartica programu pogodnosti za važeću sezonu, osim ako nije isključivo drugačije navedeno.

Postupak u internet prodavnici

 1. Bira se proizvod koji odgovara potrebama Korisnika;
 2. Bira se atribut proizvoda ako je za isti istaknut: boja, veličina, dužina, dimenzije…;
 3. Bira se opcija za plaćanje: U skladu sa odlukama Ski kartica doo i akcijama koje se organziju samostalno i/ili u partnerstvu sa saradnicima, Ski kartica doo može pored osnovne cene usluge ponuditi i akcijsku cenu;
 4. Nakon biranja odgovarajuće opcije, proizvod se klikom na „dodaj u korpu“ dodaje u korpu;
 5. Predled izabranog vrši se na „pregled korpe“. U pregledu korpe treba da je iskazan proizvod sa pratećom izabranom opcijom za plaćanje, ukupna količina i cena;
 6. Ukoliko postoji validan „kupon“ odnosno kod koji Kupac ima, a koji je javno dozvolila za upotrebu Ski kartica doo, Kupac ima pravo da isti unese i ostvari dodatni popust i/ili benefit;
 7. Klikom na „nastavite sa plaćanjem“ korisnik unosi podatke. Korisnik može podatke sačuvati ili se sa već sačuvanim podacima ulogovati čime će se podaci za naplatu automatski popuniti. I u takvom slučaju, ispravka podataka Korisnika je moguća.
 8. Pre nego što se potvrdi način plaćanja, Korisnik prema Pravilima programa i Obaveštenju o privatnosti slobodnom voljom daje dozvole za komunikaciju.
 9. U polju „dodatne informacije“ moguće je uneti dodatne napomene, poput drugačije adrese za dostavu.
 10. Korisnik potvrđuje način plaćanja – plaćanje pouzećem u gotovini i plaćanje bankovnim karticama.
 11. Postupak naručivanja završava se na klikom na „Naručite“. U slučaju da Korisnik plaća bankovnim karticama biće usmeren na stranicu za sigurno plaćanje na koju se unose podaci o platnoj kartici. Ski kartica doo nema pristup, ne skuplja i ni na koji način ne vodi evidenciju o podacima platnih kartica Korisnika.

Napomena: U slučaju da Korisnik bira opciju plaćanja koja daje dodatne pogodnosti prilikom potvrde načina plaćanja mora odabrati onaj način uz koji je ista pogodnost moguća. Ski kartica doo ima pravo da odustane od ugovora o kupovini ukoliko je korisnik izabrao da će koristiti dodatnu pogodnosti pri jednoj vrsti plaćanja, a to ne uradi.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

POST-PORUČIVANJE I STATUSI PORUDŽBINE

Post-poručivanje

Korisnik na svoj e-mail dobija obaveštenje o narudžbenici sa obaveznim podacima o Ski kartica doo, broju narudžbenice, izabranom proizvodu, količini i ukupnoj ceni.

Ukoliko je Korisnik platio uslugu i/ili proizvod bankovnim karticama na svoj e-mail dobija i informaciju o uspešnosti transakcije (uspešna / odbijena).

Ski kartica doo će kontaktirati korisnika ukoliko bude potrebna dopuna ili provera podatka.

Statusi porudžbine

Nakon potvrđene narudžbenice i/ili potvrde o plaćanju ako je transakcija obavljena platnim karticama na internet prodavnici, Ski kartica doo šalje poručeno u skladu sa odredbama o dostavi. Ukoliko Ski kartica ne obezbedi na drugačiji način, Korisnik može dobiti broj svoje pošiljke preko kontakt centra na broj 0606081700 ili e-mailom na: info@skikartica.rs

Aktivacija Ski kartice

Ski kartica se za svakog pojedinačno korisnika aktivira na dva načina:

 1. za Ski kartice koje se plaćaju u gotovini prilikom dostave (pouzećem) – nakon dostave i potvrde o uspešnom plaćanju;
 2. Za Ski kartice koje se plaćaju platnim karticama na internet prodavnici – nakon potvrde o uspešnosti transakcije, a pre slanja Ski kartice.

RASKID UGOVORA

Raskid ugovora o kupovini proizvoda

Kupac, odnosno potrošač, ima pravo u roku od 14 dana od preuzimanja proizvoda bez navođenja razloga da raskine ugovor. Kupac je u obavezi da u navedenom roku podnese zahtev za raskid ugovora u vidu izjave iz koje se izričito i nedvosmisleno može zaključiti da se ugovor raskida, uz navođenje broja narudžbenice.

Izjava o raskidu ugovora šalje se:

 1. putem e-mail adrese na info@skikartica.rs sa naslovom poruke Izjava o raskidu ugovora;
 2. pozivom na broj 0616081700;
 3. putem pošte na adresu Ski kartica d.o.o, Zdravka Čelara 8/1, 11060 Beograd-Palilula.

Raskid ugovora o kupovini članarine u programu pogodnosti

Kupac, odnosno član, može odustati od članarine u Ski kartica programu pogodnosti u roku od 14 dana od preuzimanja Ski kartice bez navođenja razloga da raskine ugovor. Članovi su u obavezi da u navedenom roku pošalju izjavu o raskidu ugovora, uz navođenje broja narudžbenice ukoliko je članarina naručena preko internet prodavnice www.skikartica.rs.

Izjava o raskidu ugovora šalje se:

 1. putem e-mail adrese na info@skikartica.rs sa naslovom poruke Izjava o raskidu ugovora;
 2. pozivom na broj 0616081700;
 3. putem pošte na adresu Ski kartica d.o.o, Zdravka Čelara 8/1, 11060 Beograd-Palilula.

VRAĆANJE PROIZVODA I VRAĆANJE SKI KARTICE

Vraćanje proizvoda

Kupac, odnosno potrošač, u roku od 14 dana od raskida ugovora ima obavezu da vrati proizvod dostavljanjem putem pošte na adresu Ski kartica d.o.o, Zdravka Čelara 8/1, 11060 Beograd-Palilula. Kupac u ovom slučaju snosi sve troškove vraćanja robe. Proizvod mora biti poslat pre isteka roka od 14 dana za vraćanje, a u tom slučaju kao datum slanja važi datum kada je pošta datirana od strane pružaoca poštanske usluge, a ne datum prijema pošiljke.

Kupac se obavezuje da proizvod vrati nekorišćen, neoštećen, u originalnoj, neoštećenoj ambalaži i nepromenjenoj količini. Kupac proizvod sme da isproba u onoj meri koliko je neophodno da se utvrdi stvarno stanje proizvoda, odnosno njegove karakteristike, fukncionalnost i stanje. Svako testiranje proizvoda koje odstupa od ovih odredbi smatraće se kao korišćenje proizvoda i kupac tom prilikom gubi pravo na raskid ugovora. Ako je predmet kupovine bio u kompletu, pri vraćanju vraćaju se svi delovi kompleta, pojedinačni delovi neće biti prihvaćeni kao povrat proizvoda.

Vraćanje Ski kartice

Članovi koji odustaju od programa pogodnosti u obavezi su da u roku od 14 dana od dana raskida ugovora vrate Ski karticu dostavljanjem putem pošte na adresu Ski kartica d.o.o, Zdravka Čelara 8/1, 11060 Beograd-Palilula. Kupac u ovom slučaju snosi sve troškove vraćanja Ski kartice. Ski kartica mora biti poslata pre isteka roka od 14 dana za vraćanje, a u tom slučaju kao datum slanja važi datum kada je pošta datirana od strane pružaoca poštanske usluge, a ne datum prijema pošiljke.

Kupac se obavezuje da Ski karticu vrati neoštećenu i to onu koja je prema broju kartice i identifikacionih bar-kodova njemu prilikom kupovine dodeljena. Ako se Ski kartica ne vrati u predviđenom roku, smatraće se da ugovor nije raskinut.

POVRAĆAJ SREDSTVA

Ski kartica doo zadržava pravo da ne vrati primljenu uplatu kupca sve do trenutka preuzimanja vraćenih proizvoda i/ili Ski kartice ili dok kupac ne priloži dokaz da je proizvode poslao na navedenu adresu.

Ski kartica doo primljenu uplatu vraća kupcu istim sredstvom plaćanja koje je kupac koristio, osim ako je kupac izričito zahtevao korišćenje drugog platnog sredstva. Ski kartica doo ne vrši i nema mogućnost povrata uplate u gotovini.

Ukoliko je prilikom kupovine obračunat i iskorišćen popust, na bilo koji način (kuponi, akcije, promo kodovi i slično), kupcu se vraća plaćani iznos, a ne puna cena proizvoda na koju je obračunat popust.

U slučaju da je kupovina obavljena platnim karticama putem internet prodavnice www.skikartica.rs, Ski kartica doo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA metode plaćanja, odnosno banka će izvršiti povraćaj sredstva na zahtev Ski kartica doo, a na račun korisnika kartice.

Povraćaj sredstva za članarinu u Ski kartica programu pogodnosti

U slučaju da korisnici odustaju od članarine u Ski kartica programu pogodnosti nakon predviđenog roka od 14 dana, a do kraja trajanja čanarine od godinu dana, sredstva koja se vraćaju vraćaju se u srazmernom iznosu, u odnosnu na iskorišćenost usluge.

Sredstva se vraćaju u celosti za kupljenu članarinu kada se od ugovora odustaje u predviđenom roku od 14 dana, osim za jednokratne usluge u okviru članarine koje su u pomenutom roku već iskorišćene.

REKLAMACIJA, MATERIJALNI NEDOSTACI I GARANCIJE

Reklamacija

Kupac može pri preuzimanju proizvoda reklamirati proizvod ako nema karakteristike koje su obećane kupovinom, ako je poslat pogrešan proizvod ili u pogrešnoj količini ili na neki drugi način odstupaju od narudžbine.

U tom slučaju sastavlja se zapisnik u koji će biti upisana primedba kupca i zahtevano izborno pravo u vezi sa rešavanjem reklamacije. Kupac može da izabere da li želi da se proizvod popravi ili zameni ili da se izvrši povraćaj novca. Zapisnik se sastavlja u dva primerka, od čega se jedan primerak šalje kupcu na e-mail.

Naknadne reklamacije proizvoda obrađivaće se kao zahtev po osnovu garancije, ako ista postoji, ili po osnovu stvarnih grešaka. Kupac u tom slučaju zahtev za reklamaciju šalje:

 1. putem e-mail adrese na info@skikartica.rs sa naslovom poruke Izjava o reklamaciji;
 2. pozivom na broj 0616081700;
 3. putem pošte na adresu Ski kartica d.o.o, Zdravka Čelara 8/1, 11060 Beograd-Palilula.

U slučaju da je zahtev opravdan kupac ima pravo na refundaciju troška slanja, prema javno dostupnom cenovniku pružaoca takve usluge.

Materijalni nedostaci

Ski kartica doo odgovara za materijalne nedostatke, a oni su:

 1. ako proizvod nema potrebna svojstva za svoju redovnu upotrebu ili za promet;
 2. ako proizvod nema potrebna svojstva za upotrebu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata;
 3. ako proizvod nema svojstva i karakteristike koje su izričito ili prećutno ugovorene, odnosno propisane;
 4. kad je prodavac predao proizvod koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obaveštenja;
 5. ako po kvalitetu i funkcionisanju proizvod odgovara onome što je uobičajeno kod proizvoda iste vrste i što kupac može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu proizvoda i javna obećanja o posebnim svojstvima proizvoda data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži;
 6. ako je stvar nepravilno montirana pod uslovom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji;
 7. ako je nepravilna montaža posledica nedostataka u uputstvu za montažu.

Poređenje proizvoda za normalno korišćenje obično se proverava u poređenju sa uobičajnom robom jednake vrste ili uzimanjem u obzir izjave Ski kartica doo o karakteritici robe. Ukoliko proizvod ima materijlani nedostatak, kupac je dužan da pismeno obavesti Ski kartica doo, da detaljno opiše nedostatke i omogući pregled proizvoda (slanjem proizvoda ili slanjem foto/video materijala).

Ski kartica doo neće odgovarati za materijalne nedostatke nastale kao posledica postupanja trećih lica, naročito ako nastanu zbog nepravnilnog korišćenja, mehaničkih oštećenja ili nedozvoljenih intervencija, odnosno pokušaja popravke.

Garancija

Proizvod ima garanciju ako je tako navedeno na garantnom listu. Postupanje prema garanciji biće izvodljivo samo uz pridržavanje uputstva na garantnom listu i uz prilaganje računa i to u trajanju garantnog roka, koji je naveden na garantnom listu. Ako uz proizvod nije stigao garantni list, isti garanciju ne poseduje ili podaci o tome nisu poznati i kupac ima pravo da kontaktira Ski kartica doo kako bi utvrdio da li postoji garancija.

Kupac garanciju ostvaruje neposredno kod proizvođača, u ovlašćenom servisu ili na drugi način u skladu sa tipom i vrstom proizvoda, u razumnom roku. U suprotnom, proizvod se može zameniti drugim, ispravnim i iste vrednosti. Vraćanje proizvoda vrši se u skladu sa uslovima koje proizvođač navede na garantnom listu, a za povrat u garanciji kupac ne snosi troškove.

Nakon završenog reklamacionog postupka kupcu se dostavlja proizvod na adresu za slanje koju navede, bez dodatnih troškova za kupca.

KUPOVINA OD STRANE PRAVNIH LICA

Ukoliko neko želi da kupi članarinu u Ski kartica programu pogodnosti preko pravnog lica, potrebno je da pošalje zahtev na e-mail info@skikartica.rs. Zainteresovanima na e-mail stiže predračun i obavezan upitnik o podacima korisnika Ski kartice, čime se Ski kartica personalizuje.

Nakon potvrde o plaćanju, Ski kartice šalju se poštom na adresu koja je navedena pri poručivanju.

OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Ski kartica doo nastoji da sve informacije budu jasne i ažurne i shodno tome internet stranica i internet prodavnica na www.skikartica.rs menja se često i brzo, bez obaveze za prethodno obaveštenje Korisnika. Ski kartica doo će za proizvode koji se komisiono prodaju i/ili nabavljaju direktno od proizvođača da navede jasne i osnovne informacije koje dobije od treće strane i/ili proizvođača. S toga se Ski kartica doo ne može smatrati odgovornim za moguće nepravilnosti u podacima iz kojih može proisteći šteta (informacija o proizvodu, slika, atributi, dimenzija).

Slike

Slike, odnosno fotografije, proizvoda ili Ski kartice koja prati članarinu objavljene ne www.skikartica.rs su simbolične i moguće razlike između slike i realnog proizvoda su moguće, ali ne u meri da utiču na specifikaciju samog proizvoda (nijansa u boji i slično).

Informacija o ceni u svakom trenutku mora biti tačno iskazana. U slučaju da se cena promeni prilikom potvrđivanja narudžbenice u informacionom sistemu pružaoca usluge, kupac, bez obzira na to što nije potrošač, ima pravo na odustajanje od kupovine prema istim uslovima kao za raskid ugovora o kupovini.

Ski kartica doo nije i ne može se smatrati odgovornom za privremene obustave rada internet stranice www.skikartica.rs.

POLITIKA PRIVATNOSTI

U ime Ski kartica doo obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Ski kartica doo odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Detaljne informacija o obradi podataka nalaze se u delu Obaveštenje o privatnosti u nastavku ovog dokumenta.

Internet prodavnica na adresi www.skikartica.rs, kao i prenos podataka elektronski su zaštićeni. Ski kartica doo ima zaključen ugovor sa izvođačem ChipCard a.d. u cilju usluga plaćanja putem interneta. Unos i prenos poverljivih informacija i podataka o platnoj kattici zaštićen je SSL protokolom i PKI sistemom.

U cilju zaštite od zloupotrebe platnih i kreditnih kartica, Ski kartica doo ima pravo da proveri informacije u vezi sa narudžbinom. U slučaju da se plaćanje ne izvrši zbog zloupotrebe platne kartice, Ski kartica doo će to dokumentovati. Nadležnim organima će biti prijavljeno svako sumnjivo i/ili neuobičajno korićenje platnih kartica.

Korisnik je takođe odgovoran za sigurnost svojih podataka tako što će osigurati sigurnost svog informacionog sistema, odnosno elektronskog uređaja. Ski kartica doo ne može odgovarati niti se može smatrati odgovornom za moguću krađu podatka koja je posledica neodgovarajuće zaštite od strane samog Korisnika.

Korišćenje kolačića

Prilikom pristupanja internet stranici i internet prodavnici na internet adresi www.skikartica.rs korisnicima se pojavljuje obaveštenje o kolačićima sa mogućnošću davanja saglasnost za upotrebu. Kolačići su datoteke na vašem elektronskom uređaju koje pomažu da se razumeju želje korisnika i samim tim poboljša vaše iskustvo kao korisnika internet stranice.

Obrada ličnih podataka

Obrada ličnih podataka radi se u skladu sa Obaveštenjem o privatnosti koja je sastavni deo ovog dokumenta i smatra se obaveznim za prihvatanje u slučaju kupovine bilo koje usluge i/ili proizvoda na internet prodavnici www.skikartica.rs.

IV OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI

Obaveštenje o privatnosti (u daljem tekstu: Obaveštenje) izdaje se usklađeno sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018).

Ski kartica doo u ovom obaveštenju daje informacije kako prikuplja, koristi, skladišti i na drugi način obrađuje lične podatke koji su potrebni kako bi se omogućilo korišćenje benefita Ski kartica programa.

DEFINICIJE

Podatak o ličnosti – svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identit određen ili odrediv. Lični podatak je svaki podatak na osnovu kojeg možemo da vas identifikujemo (ime i prezime, email adresa, broj telefona…).

Obrada podataka – obrada je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše sa vašim podacima o ličnosti. To podrazumeva prikupljanje, skladištenje, upotrebu, umnožavanje, objavljivanje, brisanje ili uništenje.

IZMENE OBAVEŠTENJA

Obaveštenje o privatnosti usklađeno je sa novim pozitivno pravnim zakonom koji reguliše ovo pitanje. Ukoliko se Obaveštenje u nekoj meri ili celo izmeni ili dopuni, ovde će biti unet datum poslednje verzije dokumenta. Vi kao korisnik ćete biti obavešeni u slučaju promene Obaveštenja.

Poslednje izmene: datum, februar 2021. godine.

O NAMA

U ovom Obaveštenju, “Ski kartica“, ‘’mi’’ i ‘’naši’ upućuje na Ski kartica d.o.o., Zdravka Čelara 8/1, 11060 Beograd-Palilula. Ski kartica doo utvrđuje svrhu i način na koji se obrađuju podaci o ličnosti.

Ski kartica doo je transparentana prema korisnicima po pitanju obrade njihovih podataka, pa tako pitanja, pritužbe i zahteve za ostvarivanjem vaših prava, kao i sve dodatne informacije u vezi sa Obaveštenjem o privatnosti i zaštite vaših podataka kod nas možete dobiti pozivom na kontakt centar ili mail adresom na info@skikartica.rs.

VRSTE PODATAKA O LIČNOSTI KROZ SKI KARTICA PROGRAM POGODNOSTI

Kako bi se ostvario cilj Ski kartica programa, obrađujemo sledeće vrste podataka:

Podaci koje dostavljate popunjavanjem registracijom:

 1. Ime i prezime, brojeve telefona, adresu, datum rođenja i e-mail adresu.

Podaci kako bi se unapredila usluga:

 1. Podaci o vašim transakcijama kod partnera Programa ukoliko se koristi Ski kartica, kao što su: datum i vreme transakcije, tip transakcije, šifra računa, potrošeni iznos i način plaćanja;
 2. Podaci o vašem članstvu u Ski kartica programu pogodnosti, kao što su: datum učlanjenja, podaci o ostvarenim popusti i/ili benefitima;
 3. Podaci u vezi sa kanalima komunikacije (mail, komunikacija preko kontakt centra), kao što su: datum i vreme, kanal komunikacije, vrsta upita i ostali zahtevi ili upiti, poput promene vaših podataka ili povlačenja pristanka za kontaktiranje;
 4. Može postojati zakonski zahtev za obradom vaših podatka ili obrada u cilju zaštite vaših životnih interesa. Ukoliko je jedno od ova dva razlog obrade vaših podataka, o tome ćete biti obavešteni.

SVRHA OBRADE I PRAVNI OSNOV ZA OBRADU

Ski kartica se trudi da koristi i obrađuje one lične podatke koji su neophodni za tačno određenu svrhu. Svrha obrade vaših podataka je korišćenje svih pogodnosti Ski kartica programa pogodnosti.

Vaši lični podaci obrađuju se na osnovu:

Ugovora

Prihatanjem Opštih uslova i pravila korišćenja internet stranice www.skikartica.rs, internet prodavnice na istoj adresi i Pravila programa stupate u ugovorni odnos sa nama. Kako bismo ispunili taj ugovor mi obrađujemo vaše lične podatke u skladu sa ovim Obaveštenjem. Ukoliko niste zadovoljni našom obradom, u svakom trenutku možete prestati sa korišćenjem Ski kartica programa u skladu sa Pravilima programa i načinima detaljno opisanim u delu Opšti uslovi i pravila korišćenja internet prodavnice.

Pristanka

Tokom popunjavanja podataka prilikom poručivanja Ski kartice i registracije pitali smo vas za pristanak za komunikaciju čime dajete pristanak za obradu vaših podataka u tri slučaja:

 • Želim da povremeno budem informisan/a o novostima iz ponude Ski kartica programa pogodnosti.
 • Želim da povremeno budem informisan/a o ponudama parnera Ski kartica programa pogodnosti.
 • Želim da povremeno budem kontaktiran/a radi prepoznavanja interesovana za popuste/benefite.

Ukoliko ste slučajno dali pristanak za neku od ovih obrada ili ste se predomislili, pristanak možete opozvati u svakom trenutku. U slučaju da opozovete pristanak, prestajemo sa daljom obradom vaših ličnih podataka u skaldu sa ova tri slučaja. Opoziv možete poslati slanjem e-maila na info@skikartica.rs ili poštom na adresu Zdravka Čelara 8/1, 11060 Beograd-Palilula.

Legetimni interes

U određenim situacijama postoji legetimni interes da se obrađuju vaši lični podaci kako bi Ski kartica program mogao da funkcioniše na najbolji mogući način i za vas i za nas. Primera radi, u cilju prepoznavanja vaših interesa kako bi vam se, u skladu sa vašim pristankom za komunikaciju, slale prilagođene informacije o proizvodima, pogodnostima kod Partnera ili novostima.

Legitimni interes postoji i kod:

 • održavanja vašeg korisničkog naloga, odnosno odgovaranja na vaše zahteve i moguće pritužbe;
 • obaveštenja o načinima korišćenja benefita i/ili popusta ukoliko ne mogu biti javno dostupni (promo kodovi);
 • boljeg razumevanja vas kao potrošača, kroz potrošačke navike i sklonosti;
 • zaštite našeg poslovanja i pružanja podrške partnerima i korisnicima;
 • identifikacije i sprečavanja prevare i drugih nezakonitih radnji;
 • testiranja i razvijanja novih proizvoda i usluga kako bi se poboljšalo postojeće.

Vi kao korisnik u svakom trenutku možete izjaviti prigovor na ovakvu obradu vaših ličnih podataka slanjem e-maila na adresu info@skikartica.rs ili pozivom na kontakt centar. Ukoliko izjavite prigovor na legitimni interes da kreiramo ponude koji su namenjene vama, automatski prestajemo da vas informišemo o proizvodima i specijalnoj ponudi naših partnera.

Pravne obaveze ili zaštite vaših životno važnih interesa

Može postojati zakonski zahtev za obradom vaših podatka ili obrada u cilju zaštite vaših životnih interesa. Ukoliko je jedno od ova dva razlog obrade vaših podataka, o tome ćete biti obavešteni.

PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI

Vaši podaci o ličnosti dele se interno u okviru Ski kartica doo i  angažovanim firmama za podršku poslovanju, ukoliko takav odonos postoji, u cilju ostvarivanja svrhe ugovora sa vama. Prihvatanjem Pravila programa i Obaveštenja o privatnosti saglašavate se sa time da naši partneri očitavanjem vaše Kartice mogu da vide i koriste neke od vaši ličnih podatka radi identifikacije, ali ne više od vašeg imena i prezimena i e-mail adrese.

Vaše lične podatke možemo, u skladu sa potrebama, deliti sa sledećim primaocima:

 • partnerima Ski kartica u cilju odobravanja popust i/ili benefita – ime i prezime, e-mail adresa;
 • knjigovođama, advokatima, komercijalnim bankama, kurirskom službom, štamparijama, osiguravajućom kućom;
 • pružaocima usluga u oblasti informacionih tehnologija (klaud provajderi, hosting kompanije, korisnička podrška, softverske kompanije);
 • novoosnovanom entitetu ili entitetu sticaocu vlasništva nad Ski kartica doo i/ili Ski kartica platformom, ukoliko ista bude uključena u spanje, pripajanje, kupovinu, prodaju udela ili drugu statusnu promenu;

Takođe, možemo da delimo Vaše lične podatke sa sledećim primaocima:

 • bilo kojem drugom primaocu, ukoliko smo u obavezi prema zakonu ili na osnovu sudske odluke;
 • bilo kojem drugom primaocu kada je razumno neophodno, na primer u slučaju opasnosti po život.

Svi primaoci obavezni su po Zakonu da preuzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi se zaštitili vaši lični podaci. Ski kartica sa svim primaocima vaših podatka ima potpisane ugovore o obradi podataka o ličnosti.

Prenos podataka o ličnosti u druge države

Lični podaci koje obrađujemo, ukoliko bude potrebe, biće preneti u države za koje se smatra da imaju primeren nivo zaštite ličnih podataka i u obavezi su da se pridržavaju GDPR-a. U nastavku ove odredbe biće naveden primer, ukoliko i kada za time bude potrebe.

ROK ČUVANJA

Ski kartica doo čuva podatke o vama dok traje vaše članstvo u programu. Nakon prestanka članstva, ukoliko isto ne produžite, prestaje svrha naše obrade tih podatka i brišemo ih najkasnije u roku od 90 dana od dana prestanka vašeg članstva.

Ukoliko ste tokom korišćenja Ski kartica platforme nama uputili reklamaciju na bilo koji deo programa, vaše kontakt podatke čuvamo dve godine od dana prijema reklamacije, kako bi se ispunila zakonska obaveza zaštite vas kao potrošača. Vašu reklamaciju i podatke brišemo u roku od 90 dana o dana kada je prestala naša obaveza čuvanja podataka po tom osnovu.

BEZBEDNOST LIČNIH PODATAKA

Ski kartica doo kontinuirano preduzima sve odgovarajuće bezbednosne meke u skladu sa Zakonom kako bi se zaštitili vaši lični podaci.

Sprovode se: tehničke, organizacione, kadrovske, proceduralne, ali i fizičke mere kako bi se dostigao i konstantno unapređivao nivo zaštite vaših ličnih podataka koje obrađujemo. Zaštita se odnosi na gubitak, korišćenje protivno svrsi, neovlašćeni pristup i uvid, menjanje i uništenje tih podatka. Pored svega ovoga, nijedna mera bezbednosti ne može garantovati da će podaci biti 100% zaštićeni, ali Ski kartica doo u svakom trenutku svojim kontrolnim procesima proverava i unapređuje mere bezbednosti u cilju zaštite vaših podatka.

VAŠA PRAVA

Vi možete koristiti određena prava prena Ski kartica doo i partnerima u odnosu na lične podatke i u svakom trenutku možete podneti zahtev za ostvarivanjem tih prava. Vaša prava su sledeća:

 • Imate pravo da budete informisani o tome na koji način se obrađuju vaši lični podaci. Vi ste informisani ovim Obaveštenjem;
 • Imate pravo da zahevate pristup vašim ličnim podacima koje obrađujemo. Informacije vam se dostavljaju u uobičajno korišćenom elektronskom obliku, osim ako ne zahtevate drugačije;
 • Imate pravo da tražite izmenu ili dopunu vaših podataka. Potrebno je da nas obavestite ukoliko je potrebno promeniti podatke koje držimo, a za koje se ispostavi da su netačni ili nepotpuni. Zadržavamo pravo da u saradnji sa JP Pošta Srbije korigujemo vaše nepotpune ili netačne adresne podatke, kako bismo izvršili uslugu prema vama na najbolji mogući način;
 • Imate pravo da zahtevate prenos vaših podatka drugoj kompaniji, ako je obrada zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora i obrada se vrši automatizovanim putem;
 • Imate pravo da izjavite prigovor na specifične obrade ličnih podataka.

Sva vaša prava možete ostvariti slanjem zahteva na mail adresu info@skikartica.rs, pozivom na kontak centar ili poštom na adresu Zdravka Čelara 8/1, Beograd-Palilula.

Na vaš zahev ćemo odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana o dana prijema zahteva. U zavisnosti od složenostili ili broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatni rok, ali ne duži od 30 dana i o tome ćete biti obavešteni.

Ukoliko je vaš zahtev očigledno neosnovan ili se učestalo ponavlja, imamo pravo da ga odbijemo ili naplatimo troškove za njegovo ostvarivanje. Učestalim ponavljanjem smatra se zahtev za ostvarivanjem nekog prava više od jednog puta u jednoj godini. Ukoliko nam se za isto pravo obratite dva ili više puta tokom iste godine, odgovorićemo na njega samo ukoliko imate opravdan razlog za to.

Ako smatrate da vam je neko od prava uskraćeno ili da se vaši podaci ne obrađuju u skladu sa Zakonom možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podatka o ličnosti.

POMOĆ KORISNICIMA I KONTAKT

Za tehničku i korisničku podršku, pitanja, pritužbe, zahteve korisnici mogu kontaktirati Ski kartica doo na:

 1. e-mail adresu info@skikartica.rs – 24/7, sa najdužim rokom odgovora od 12h
 2. pozivom na telefonski broj 061 608 1700 – radnim danima od 9.00 do 20.00 i subotom od 9.00 do 16.00
 3. putem pošte na adresu Ski kartica d.o.o, Zdravka Čelara 8/1, 11060 Beograd-Palilula.
REŠAVANJE SPOROVA

Ski kartica doo ne priznaje ni jedan način vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.

Sve sporove koji bi mogli proisteći iz korišećnja internet stranice www.skikartica.rs, internet prodavnice na istoj internet adresi, kupovini i korišćenju članarine, kupovini i korišćenju proizvoda, obe strane se obavezuju da pkušaju mirno i putem pregovora da reše, uzajamnim dogovorom da bi se postiglo obostrano zadovoljavajuće rešenje. Ukoliko mirno rešenje nije moguće ili pokušaj istog nije doveo do rešenja, ugovorne strane su saglasne da se spor reši pred stvarno i mesno nadležnim sudom u Beogradu uz primenu svih pozitivno pravnih zakona Republike Srbije.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Opšta pravila i uslovi korišćenja internet stranice, korišćenja internet prodavnice, Pravila programa i Obaveštenja o privatnosti smatraju se sveobuhvatnim sporazumom između Korisnika i/ili Kupca i Ski kartica doo i mogu se menjati ili prilagođavati samo u pismenom obliku.

U slučaju da neka odredba Opštih pravila i uslova i Pravila programa delimično ili u potpunosti nije u skladu sa pozitivno pravnim zakonima ili je nevažeća, ona sama neće važiti, ali neće uticati na ostatak sporazuma i na valjanost svih preostalih odredbi. Nevažeća odreba menja se odredbom koja je najbliža za ispunjavanje željene svrhe.